2021-2022 mokslo metai

Plačiau

TYRINĖJIMO MENAS: mokomės bendruomenėje – tęstinė programa, skirta atskleisti ir ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybingumą ir kitas svarbiausias kompetencijas, padėti mokykloms kurti aktualų, XXI amžiaus savastį atliepiantį ugdymo procesą, suteikti praktinę pagalbą sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius.

Tikslai

Padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą, kuris stiprina kūrybingumą ir kitas svarbiausias kompetencijas, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, mokyklos bendruomeniškumą.

Esminis programos „Tyrinėjimo menas“ principas – partnerystė ir bendradarbiavimas tarp mokinių, mokytojų ir įvairių kūrybinių sričių profesionalų.

Uždaviniai

1. Bendrojo ugdymo procese ugdyti mokinių kūrybingumąkritinį mąstymą ir kitas svarbiausias kompetencijas.

2. Stiprinti mokytojų kompetenciją:
– kurti gilų, į kompetencijų ugdymą orientuotą mokymosi procesą, pagrįstą atviru, dialogišku, bendradarbiaujančiu santykiu;
– kurti ir išbandyti integruotus, tyrinėjimu, kūryba ir problemų sprendimu pagrįstus ugdymo metodus;
– pasitelkti įvairias medijas, technologijas, aplinkas, esančias už mokyklos ribų, ir kitus prieinamus resursus;
– kurti kokybišką, mokinių savarankiškumu pagrįstą nuotolinio mokymo(si) procesą.

3. Stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje, mokytojų kolegialumą, o taip pat mokyklos bendruomenės ryšius su kitomis bendruomenėmis, švietimo ir kultūros organizacijomis, plečiant mokyklos bendruomenės narių akiratį.

2021-2022 mokslo metai

2021-2022 mokslo metais 10-tyje Lietuvos mokyklų Programą įgyvendiname drauge su partneriais menininkų grupe „Žuvies akis”. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. 

Šešiose Vilniaus mokyklose Programą įgyvendiname drauge su Vilniaus švietimo pažangos centru ir Vilniaus miesto savivaldybe.