Kas esame

Mes

Kūrybinga, atvira ir besimokanti visuomenė. Tai esminis KŪRYBINIŲ JUNGČIŲ siekis.

 

Esame kūrėjų bendruomenė, vienijanti skirtingų sričių profesionalus: architektus, aktorius, kompozitorius, režisierius, dizainerius, žurnalistus, iliustratorius, meno kuratorius, šokėjus, psichologus ir daugelio kitų sričių kūrėjus.

 

Mūsų veiklos laukai – švietimas ir kultūra. Sritys, kurios daro didžiulę įtaką intelektualinei raidai ir kūrybiniam potencialui. Tikime, kad būtent mokyklose ir teatruose, muziejuose ir bibliotekose, kultūros ir dienos centruose glūdi visuomenės kūrybingumo ugdymo ištekliai.

 

Kuriame partnerystes su mokyklomis, kultūros organizacijoms ir kitais partneriais, siekiančiais tokių pokyčių, kaip ir mes.

 

Esame ne teoretikai, o kūrybos praktikai – žinojimą pritaikome praktiškai ir taip sprendžiame iššūkius, dalijamės žiniomis, įgūdžiais ir patirtimi su švietimo bei kultūros organizacijomis.

 

Nuolat keliame klausimą – ką daryti, kad kūrybingumas veiktų praktiškai? Kaip pasiekti, kad kultūros ir ugdymo organizacijos skatintų visuomenę būti atvira pasauliui ir vieni kitiems, kuriančia ir mąstančia? Mūsų atsakymas: suprasti, kryptingai kurti ir keistis.

 

Kartu su mokiniais, mokytojais ar kultūros darbuotojais tyrinėjame jų organizacijas, svarstome, kiek prasminga jų veikla, analizuojame nusistovėjusias praktikas, kuriame pokyčių vizijas, eksperimentuojame, įgyvendiname naujus pažinimo ir kūrybos būdus.

 

Kartu tyrinėjant ir kuriant kinta žmonių suvokimas, formuojasi nauji įgūdžiai, procesai. Kartu su darbuotojais pradeda keistis ir organizacija.

Vizija

Kūrybiškumas kaip kasdienė praktika.

Vertybinis pagrindas

XXI amžiaus gebėjimai: kūrybiškumas, bendradarbiavimas, atvirumas pokyčiams, kritinis mąstymas, nuolatinis mokymasis, refleksija, tarpkultūriškumas ir tarpsritiškumas.

Misija

Būti tarpsritiniu kūrybinių resursų centru, inicijuojančiu ir įgyvendinančiu kūrybingos, besimokančios, atviros visuomenės ugdymą Lietuvoje.

Ką veikiame

Į mūsų veiklos teritoriją patenka: tęstinės mokymosi ir inovacijų diegimo programos, mokymai, konsultacijos, tyrimai, žmogiškųjų, institucinių ir finansinių išteklių sutelkimas partnerysčių projektams. Tai aktualu mokyklų bendruomenėms, kultūros organizacijoms, dienos centrams, švietimo ir kultūros sričių ekspertams.

 

Mes padedame:

 

suprasti, kokie įgūdžiai, kompetencijos ar įrankiai padėtų organizacijai siekti vizijos ir tikslų;

kryptingai kurti, išbandyti naujus veiklos būdus, dalintis patirtimi ir atradimais su kolegomis, mokytis vieniems iš kitų;

keistis patiems ir keisti organizaciją, kurioje dirbate. Siekti kuo geriau patenkinti visuomenės poreikius sumaniai panaudojant organizacijos resursus, jaučiant daugiau prasmės ir džiaugsmo.

 

Nuosekliai ugdyti kūrybingumą, organizacijų mąstymo bei elgesio pokyčius reikia laiko, tad ir mūsų veikla, įgyvendinamos programos ar projektai yra ilgalaikiai, tęstiniai.

Įgyvendiname programas

Šiuo metu įgyvendiname šias tęstines mokymosi ir inovacijų diegimo programas:

 

TYRINĖJIMO MENAS

Mokyklų bendruomenėms (moksleiviams, mokytojams ir mokyklų vadovams) skirta programa, kuria siekiame ugdyti moksleivių ir mokytojų kūrybingumą, kritinį mąstymą, bendradarbiavimą ir kitas esmines XXI amžiaus kompetencijas. Taip pat padedame spręsti kylančius mokymosi iššūkius, sukurti naujus mokymosi metodus, gerinti ugdymo(si) kokybę.

Plačiau

 

ATVIRUMO MENAS

Kultūros organizacijoms (muziejams, teatrams, kultūros centrams, bibliotekoms ir kt.) skirta programa. Jos metu siekiame stiprinti organizacijų gebėjimą suprasti savo auditoriją, plėsti jos įvairovę, gerinti patirtį, didinti lojalumą, tobulinti kultūros profesionalų kūrybingumą, atvirumą pokyčiams, bendradarbiavimą ir kitas esmines XXI a. kompetencijas.

Plačiau

 

DIALOGŲ BENDRUOMENĖS 

Regionų kultūros organizacijoms skirta programa, kurios tikslas, stiprinant regionų kultūros organizacijas kartu kurti erdves bendruomenės dialogui, bendruomeninių ryšių stiprinimui bei bent kai kurių atskirčių ir susipriešinimų įveikimui.

 

Esame įgyvendinę šias programas:

 

RYŠIO KŪRIMAS

2016-2022 metais vykusi vaikų dienos centrams (vaikams ir jaunuoliams bei jų ugdytojams) skirta programa, kuria buvo siekiama skatinti vaikų, patenkančių į socialinės rizikos grupes, kūrybingumą, stiprinti ryšį su savimi ir aplinka.

Plačiau

 

ATRASTOS ISTORIJOS

2022 metais vykusi programa skirta stiprinti bibliotekų darbuotojų gebėjimus pritraukti sunkiau pasiekiamas auditorijas, sukuriant joms saugią, kūrybiškumą, savarankiškumą bei pažinimą skatinančią erdvę bei kuriant inovatyvias, aktualias, įtraukiančias edukacines programas, įdarbinančias organizacijos resursus.

Istorija

KŪRYBINĖS PARTNERYSTĖS

 

Mūsų bendruomenė pradėjo formuotis nuo 2011 m. Tuomet ėmėme įgyvendinti pokyčius mokyklose inicijavusią nacionalinę kūrybingumo ugdymo programą „Kūrybinės partnerystės“. Per ketverius metus programoje dalyvavo 138 Lietuvos mokyklos ir 6 socializacijos centrai, 1000 mokytojų ir 10 tūkst. mokinių. Per tęstines mokymų ir mentorystės programas bendradarbiauti su švietimo ir kultūros organizacijomis paruošta per 200 kūrėjų profesionalų. Jie ir tapo dabartinės mūsų bendruomenės branduoliu.

 

„Kūrybinių partnerysčių“ programa unikali savo metodika, kurią per 7 bendradarbiavimo metus perėmėme iš kolegų, sukūrusių to paties pavadinimo programą Jungtinėje Karalystėje. Pagal šią programą į tęstines partnerystes su mokyklų bendruomenėmis įtraukiami kultūros ir kūrybinių sričių profesionalai iš išorės. Jie parengti konkrečiam tikslui – siekti ugdymo kokybės pokyčių.

 

Programos metu siekėme praplėsti ir paįvairinti įprastą mokymosi procesą. Parodyti moksleiviams, kad mokytis gali būti įdomu, prasminga. Atskleisti mokytojams, kad pamokos gali vykti ne tik klasėje, bet ir kitose erdvėse, įvairiomis nestandartinėmis formomis, mokantis skirtingų mokslo sričių vienu metu.

 

Siekėme kurti mokykloje nuolatinės refleksijos kultūrą, erdvę savęs ir vienas kito pažinimui. Skatinome taikyti naujus mokymosi metodus ir ugdyti 21 amžiuje reikalingus gebėjimus.

 

Programos poveikis ir išliekamoji vertė nagrinėta trijuose didelės apimties tyrimuose. Rezultatai parodė, kaip teigiamai keitėsi mokinių požiūris į mokymąsi, augo jų kūrybiniai gebėjimai, paįvairėjo mokytojų darbo metodai ir sustiprėjo jų profesinė kompetencija, tvirtėjo bendruomenės narių santykiai ir formavosi nauja mokymosi kultūra.

KŪRYBINĖS JUNGTYS

 

Siekdami tobulinti ir skleisti mus daug išmokiusią ir pakeitusią patirtį 2014 metais susibūrėme į asociaciją KŪRYBINĖS JUNGTYS.

 

Sukauptą patirtį, metodiką ir žinias pradėjome taikyti ne tik mokyklose, bet ir kultūros organizacijose, vaikų dienos centruose.

 

Pirmaisiais aktyvios veiklos metais įgyvendinome pilotinius projektus Ukrainos mokyklose, dirbome su vaikų namais ir vaikų socializacijos centrais, pabėgėliais.

 

2016 m. kartu su Britų taryba ir kolegomis iš Jungtinės Karalystės „Nimble Fish“ sukūrėme programą mokykloms Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms.

Joje sujungėme „Kūrybinių partnerysčių“ metodologiją ir Britų tarybos 21 amžiaus esminių gebėjimų koncepciją.

 

2016 m. sukūrėme kultūros organizacijoms skirtą programą Atvirumo menas bei kultūros edukatorių mokymų programą „Kūrybingumo ugdymas kultūros ir meno edukacijoje“. Kūrybingumo ugdymo metodikas pradėjome taikyti vaikų dienos centruose – tai mūsų įgyvendinama programa „Ryšio kūrimas“.

 

2016–2017 m. kartu su rinkodaros ekspertais ir partneriais VšĮ ,,Artscape“ atlikome išsamią Lietuvos teatrų rinkodaros studiją. Po jos, pritaikius „Kūrybinių jungčių“ metodiką, konkrečių teatrų veikla buvo tobulinama pagal rinkodaros ekspertų pateiktas rekomendacijas.

 

Kartu su „Žinių ekonomikos forumu“ atlikome tyrimą „Kūrėjų vaidmuo sprendžiant ugdymo problemas mokyklose“. Taip siekėme atkreipti visuomenės ir akademinės bendruomenės dėmesį į kūrėjų vaidmens svarbą mokyklose ir pateikti rekomendacijas dėl sistemingo įvairių sričių kūrėjų įtraukimo į švietimo sistemos atnaujinimą.

 

Nuo 2018 m. pagrindinį dėmesį skiriame prioritetinėms veiklos sritims: kūrėjų partnerystėms su mokyklomis ir kultūros organizacijomis. Taip pat tęsiame partnerystes su vaikų dienos centrais bei organizuojame kultūros ir švietimo profesionalų mokymus.

 

Nuo 2018 metų esame viena iš kultūros organizacijų, kurios ilgalaikę strategiją ir programų įgyvendinimą palaiko ir finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

 

Didžiuojamės ilgalaike strategine partneryste su bendraminčiais, padedančiais mums kurti kūrybingą, atvirą ir besimokančią visuomenę: Britų Taryba Lietuvoje, Lietuvos kultūros taryba, Aktyvių piliečių fondu, Vilnius EDU, Vilniaus miesto savivaldybeŽinių ekonomikos forumu, „Nimble Fish“ iš Jungtinės Karalystės, „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“, Švedijos organizacija SILC.