Privatumo Politika

Privatumo politika

Ši asociacijos „Kūrybinės jungtys“ (toliau – Asociacija arba mes) privatumo politika (toliau – Politika) apibrėžia Asociacijos narių, klientų bei partnerių, jų atstovų, kitų su mūsų veikla susijusių asmenų, interneto svetainės lankytojų bei kandidatų į Asociacijos narius (toliau – Jūs) asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Asociacija, t. y. asociacija „Kūrybinės jungtys“, juridinio asmens kodas 303469454, buveinės adresas M. K. Čiurlionio g. 1-64-65. Iškilus bet kokiems neaiškumams dėl Jūsų asmens duomenų ar šios Politikos, su mumis galite susisiekti el. paštu labas@kurybinesjungtys.lt.

Jūsų asmens duomenys Asociacijoje yra tvarkomi vadovaujantis ne tik šia Politika, bet ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais taikytinais teisės aktais bei priežiūros institucijų nurodymais ir rekomendacijomis.

Tvarkydama Jūsų asmens duomenis Asociacija laikosi asmens duomenų tvarkymui taikomų principų, t. y. teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo, tikslo apribojimo, duomenų tvarkymo apimties ir saugojimo trukmės mažinimo, duomenų tikslumo, vientisumo ir konfidencialumo principų, bei užtikrina efektyvių duomenų saugumo užtikrinimo priemonių nustatymą.

Asociacija, atnaujinusi šią Politiką, ją publikuoja savo interneto svetainėje.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenys Asociacijoje yra tvarkomi šiais tikslais:

 1. Paslaugų teikimo,  ir (ar) partnerysčių sudarymo tikslu

Asociacija tvarko savo klientų, programų dalyvių, partnerių (bei visų jų atstovų) asmens duomenis sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu. Sudarydama sutartis Asociacija teikia savo paslaugas, įgyvendina programas bei vykdo partnerystes. Atitinkami kontrahentų (jų atstovų) asmens duomenys Asociacijoje gali būti tvarkomi ir siekiant įgyvendinti mums taikytinus teisės aktų reikalavimus.

Šiuo tikslu mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • asmens tapatybę patvirtinančius duomenis (vardas, pavardė, gimimo data ir kt.);
 • kontaktinius duomenis (telefono numeris, el. pašto adresas ir kt.);
 • duomenis apie duomenų subjekto ryšius su juridiniais asmenimis (pareigos atstovaujamoje bendrovėje ir pan.);
 • duomenis apie organizacijos, su kuria bendradarbiaujama ar kuriai teikiamos paslaugos, darbuotojus bei kitus su atitinkama organizacija susijusius asmenis;
 • kitus duomenis, kuriuos Jūs pateikiate ir (ar) kurie yra būtini tinkamam Asociacijos paslaugų teikimui, programų vykdymui ar partnerysčių įgyvendinimui.

Aukščiau nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai būtina mums siekiant užtikrinti tinkamą mūsų paslaugų teikimą, programų ar partnerysčių įgyvendinimą ar tinkamą teisės aktuose įtvirtintų taikytinų teisinių prievolių įvykdymą.

Šiuo tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys Asociacijoje įprastai gali būti saugomi iki 10 metų nuo sutarties įvykdymo, nebent taikytini teisės aktai nustato kitokius saugojimo terminus arba ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas yra būtinas siekiant apginti Asociacijos (ar kitų asmenų) teises ir interesus.

 1. Bendradarbiavimo su paslaugų teikėjais (kūrėjais) tikslu

Asociacija, vykdydama savo veiklą, gali pasitelkti kūrėjų, menininkų ir (ar) kitų paslaugų teikėjų paslaugas, siekdama užtikrinti sklandų paslaugų teikimą, programų ar partnerysčių įgyvendinimą. Atitinkamai, sutarčių su minėtais asmenimis (jų atstovais) sudarymo ar jau sudarytų sutarčių vykdymo tikslu Asociacija gali tvarkyti šiuos asmens duomenis:

 • asmens tapatybę patvirtinančius duomenis (pvz., vardą, pavardę, gimimo datą ir pan.);
 • kontaktinius duomenis (pvz., telefono numerį, el. pašto adresą ir pan.);
 • duomenis apie kūrėjo, menininko ar kito paslaugos teikėjo profesinę patirtį, įgūdžius ir pan.;
 • kitus duomenis, kurie yra būtini Asociacijai sudarant sutartis su atitinkamais asmenimis.

Šie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant bendradarbiavimo su Jumis bei vykdant mums taikytinas teisines prievoles.

Minėti asmens duomenys Asociacijoje įprastai saugomi iki 10 metų nuo sutarties įvykdymo, nebent taikytini teisės aktai nustato kitokius saugojimo terminus arba ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas yra būtinas siekiant apginti mūsų (ar kitų asmenų) teisės ir teisėtus interesus.

 1. Priėmimo į Asociacijos narius tikslu

Priimdami naujus narius bei vykdydami savo veiklą tvarkome Jūsų narystės anketoje mums pateiktus asmens duomenis.

Asociacija tvarko šiuos savo veiklos vykdymui reikalingus Jūsų asmens duomenis įgyvendindama teisės aktuose numatytus reikalavimus bei vykdydama Asociacijos įstatuose numatytą veiklą.

Visais atvejais Asociacija Jūsų asmens duomenis tvarko tik tokia apimtimi, kiek yra būtina, siekiant užtikrinti Jūsų priėmimo į Asociacijos narius procedūrą, Asociacijos valdymą ir veiklos administravimą bei tinkamą teisės aktuose numatytų prievolių įgyvendinimą.

Jūsų asmens duomenys įprastai saugomi iki narystės Asociacijoje pabaigos dienos, išskyrus tuos atvejus, kuomet teisės aktai nustato konkrečius duomenų saugojimo terminus. Be to, Asociacija turi teisę saugoti Jūsų asmens duomenis ilgesnį laikotarpį ir tais atvejais, jeigu tai yra reikalinga siekiant apginti mūsų (ar kitų asmenų) teises ir teisėtus interesus.

 1. Asociacijos veiklos viešinimo tikslu

Mes galime Jums siųsti įvairius elektroninius pranešimus, naujienas, susijusias su mūsų veikla, taip pat pasiūlymus, susijusius su bendradarbiavimu ir (ar) dalyvavimu tam tikruose projektuose.

Tokius elektroninius pranešimus galime siųsti savo klientams (pvz., programų įgyvendinime dalyvaujančioms organizacijoms), jeigu jie iš anksto neišreiškė prieštaravimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo.

Taip pat, Jūs galite užsiprenumeruoti siunčiamus elektroninius Asociacijos pranešimus. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenis šiuo tikslu tvarkysime Jūsų sutikimo (kurį išreiškėte prenumeruodami pranešimus) pagrindu.

Visais atvejais Jūs turite teisę atsisakyti tokios informacijos siuntimo Jums. Tai galite padaryti kreipdamiesi į Asociaciją el. paštu labas@kurybinesjungtys.lt.

Asociacijos veiklos viešinimo tikslu Jūsų asmens duomenys gali būti saugojami iki 3 metų, nebent iki nurodyto termino pabaigos išreiškiate savo nesutikimą su Jūsų asmens duomenų tvarkymu aptariamu tikslu.

 1. Kandidatavimo į paslaugos teikėjus (kūrėjus) tikslu

Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūs pateikiate informaciją apie save, norėdami prisijungti prie Asociacijos veiklos kaip paslaugos teikėjas (kūrėjas), bei užpildydamas kūrėjo forma, esančią mūsų interneto svetainėje, arba kitokiu būdu susisiekdamas su mumis.

Tokiu tikslu Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu, išreiškiamu pateikiant mums atitinkamą informaciją.

Jūsų pateiktų duomenų saugojimo terminas priklauso nuo Asociacijos poreikio bendradarbiauti su atitinkamu kūrėju ir (ar) kitu paslaugų teikėju. Įprastas šių asmens duomenų saugojimo terminas yra 3 metai. Jums atšaukus duotą savo sutikimą šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkyti nustosime.

Jums kandidatuojant į kūrėjus ar savanoriškai atsiunčiant informaciją apie save, prašytume laikytis bent minimalių duomenų apsaugos reikalavimų ir neteikti perteklinės informacijos apie save, kuri yra nesusijusi su Jūsų kandidatūra ir prisistatymu.

 1. Jūsų užklausų administravimo tikslu

Jūsų asmens duomenis tvarkome ir tuo atveju, kai susisiekiate su mumis telefonu, el. paštu ar bet kokiu kitu būdu pateikdami užklausą. Šiuo tikslu tvarkome Jūsų pateiktus asmens duomenis, siekdami tinkamai administruoti Jūsų užklausas ir pateikti informaciją apie mus. Todėl prašome Jūsų teikiant užklausas nenurodyti perteklinių asmens duomenų, kurie nėra būtini Jūsų užklausos nagrinėjimui.

Pažymime, kad esant reikalui Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti tvarkomi ir vykdant teisinius reikalavimus ar ginant Asociacijos interesus.

Aukščiau nurodytais atvejais Jūsų asmens duomenys tvarkome remdamiesi Asociacijos teisėtu interesu.

Įprastas saugojimo terminas Jūsų pateikiamiems asmens duomenims yra iki 3 metų, tačiau jis gali keistis priklausomai nuo Jūsų pateikiamų asmens duomenų turinio, pobūdžio bei kitų aplinkybių. Be to, mes Jūsų pateikiamus asmens duomenis galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį tais atvejais, kai yra būtina ginti Asociacijos (ar kitų asmenų) teises bei teisėtus interesus, nagrinėti skundą ar spręsti ginčą, bei kitais taikytinuose teisės aktuose numatytais atvejais.

Interneto svetainėje naudojami slapukai

Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, mes galime slapukų ir (ar) kitų analogiškų technologinių sprendimų pagalba tvarkyti Jūsų IP adresą bei kitus Jūsų suteikiamus tinklo duomenis.

Slapukai yra mažos rinkmenos (duomenų failai), siunčiamos į naudojamą interneto naršyklę ir saugomos Jūsų įrenginyje (kompiuteryje, telefone ir pan.). Jų pagalba mūsų interneto svetainė gali „prisiminti“ Jūsų veiksmus, parinktis, atliktas operacijas ir kitus veiksmus, atliekamus mūsų interneto svetainėje. Slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį Jūsų pirmo apsilankymo mūsų interneto svetainėje.

Mūsų interneto svetainėje yra naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimasAprašymas ir rūšisSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
PHPSESSIDStandartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.Įėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymoUnikalus identifikatorius
_utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmvStebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje.Pirmo įėjimo į puslapį metuAtitinkamai 30 min., 6 mėn., 2 metusApskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“.
cookielawinfo-checkbox-non-necessarySlapukas, kuris seka, kuriuos slapukus patvirtinote.Pirmo įėjimo į puslapį metu1 metus 
cookielawinfo-checkbox-necessarySlapukas, kuris seka, kuriuos slapukus patvirtinote.Įėjimo į puslapį metu1 metus 

Daugiau naudingos informacijos apie slapukus, jų kontroliavimą bei šalinimą galite rasti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org.

Jūsų asmens duomenų gavėjai

Vykdydami savo veiklą, mes galime pasitelkti paslaugų teikėjus, kuriems gali būti perduodami tam tikri Jūsų asmens duomenys. Tačiau mes Jūsų asmens duomenis perduodame tik tuomet ir tik tokia apimtimi, kada ir kiek tai yra būtina atitinkamam paslaugų teikimui.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami ir kitiems duomenų gavėjams, kaip, pavyzdžiui, valstybės institucijoms, registrams, advokatams, auditoriams, kitiems tretiesiems asmenims, kurie yra susiję su Asociacijos veiklą ir (ar) turi teisinį pagrindą gauti atitinkamus Jūsų asmens duomenis.

Perduodami Jūsų asmens duomenis siekiame dėti maksimalias pastangas, jog būtų užtikrinami teisės aktų reikalavimai teisėtam asmens duomenų naudojimui bei išsaugojimui.

Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės

Kaip duomenų subjektai, Jūs galite įgyvendinti šias teises:

 1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 2. Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 3. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, jeigu egzistuoja tam tikros teisės aktuose įtvirtintos aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas, kitais atvejais);
 4. Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu egzistuoja tam tikros teisės aktuose įtvirtintos aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir kt.);
 5. Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma, jeigu juos tvarkome gavę Jūsų sutikimą ir pasitelkdami automatizuotas priemones;
 6. Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, nebent, egzistuoja teisėtos priežastys tokiam tvarkymui arba yra siekiama pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 7. Atšaukti duota sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui, jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro Jūsų sutikimo pagrindu.

Siekdami įgyvendinti aukščiau nurodytas teises arba manydami, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai ar pažeisdami Jūsų teises, rekomenduojame nedelsiant kreiptis į Asociaciją raštu – el. paštu labas@kurybinesjungtys.lt arba paštu.

Informuojame, kad Jūsų prašymas turi būti rašytinis, įskaitomas ir suprantamas. Jame turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, iš kurių galėtume nustatyti Jūsų tapatybę. Prašyme turite aiškiai nurodyti, kokią savo, kaip duomenų subjekto, teisę bei kokia apimti siekiate įgyvendinti.

Jums pateikus prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos, mūsų atstovas informuos Jus apie veiksmus, kurių Asociacija ėmėsi, vykdydama Jūsų prašymą. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir kitų asmenų Asociacijai pateiktų prašymų skaičių, šis terminas gali būti pratęstas iki 90 kalendorinių dienų. Asociacijai nusprendus pratęsti prašymo nagrinėjimo terminą, mūsų atstovas Jus apie tai informuos bei paaiškins vėlavimo priežastis, taip pat suteiks informaciją apie teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Visais atvejais turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos apie skundo pateikimą bei kontaktinius duomenis galite rasti interneto tinklapyje www.vdai.lrv.lt). Visgi, visuomet rekomenduojame pirmiausia susisiekti su mumis, kad galėtume Jūsų problemą išspręsti kuo operatyviau ir abiem pusėms priimtiniausiu būdu.